Straipsniai

 • K.Šimonis. Sekant impresionistų studiją. // Veja, 1920
 • Adomas Juodasai. Laimėjimų pasauly. // Beraštis, 1920, Nr. 5
 • Vaižgantas. Lietuvių meno apžvalgos paroda. // Tauta, 1920, gegužės 11
 • A.Jakštas. Lietuvių meno apžvalgos paroda. // Draugija, 1920, Nr. 7-10
 • A.Vokietaitis. Binkis-Šimonis. Dainos. // Švietimo darbas, 1923, Nr. 8,9
 • T.V.K.Binkis – K. Šimonis. ”Dainos“. // Gairės, 1923, Nr. 4
 • K.Šimonis. Mūsų protėvių menas. // Kultūra,1923, Nr. 2
 • Amerikos lietuviai apie K.Šimonį. // Tėvynė (Niujorkas), 1924, spalio 24
 • K.Šimonis. Mūsų audiniai. // Kultūra, 1925, Nr. 4
 • P.Galaunė. Plastikos menas. //Baras,1925, Nr. 1
 • Šimonio paveikslų paroda Amerikoj. // Lietuva, 1925, lapkričio 19
 • A.Vidmantas. K. Šimonies paroda. // Kultūra, 1925, Nr. 7,8,11
 • Lithuanian Art Exhibition. // The Sunday Republican Magazine, 1925, May 10
 • Sadie Block. Kazys Simonis. // The Jewish Times (USA), 1925, May 22
 • V.Bičiūnas .K. Šimonio parodoje. // Lietuva, 1925, lapkričio 10
 • A.Braziulis. Kazys Šimonis. // Kultūra ,1926, Nr. 5,6
 • K. Šimonio paveikslų paroda Rygoje. // Naujas žodis (Ryga), 1923, Nr. 3
 • L.Ramanauskaitė. Rygos spauda apie K. Šimonį. // Lietuva, 1926, kovo 24
 • V.Gadalin. Vystavka kartin K. Šimonisa. // Ogoniok (Ryga). 30 janvaria, 1926
 • K.Vysockij. Na vystavke K. Šimonisa. // Segodnia (Ryga), 26 janvaria,1926
 • Vystavka kartin Šimonisa. // Ponedelnik (Ryga), 25 janvaria, 1927
 • I.Ž. Vystavka K. Šimonisa. // Dnia novosti (Paryz), 28 fevralia, 1927
 • Art Commentaires. Simonis. // La semaine A’paris, 1927, N 248, N 249
 • I.Šlapelis. K. Šimonies kūryba. // Iliustruotoji Lietuva, 1927, gegužės 28
 • Rimošius. Kazio Šimonies ir Stasio Varašiaus paroda. // Lietuva, 1927, lapkričio 30 
 • M.M. K.Šimonio paveikslų paroda Paryžiuje. // Lietuva, 1927 ,vasario 25, kovo 17
 • M.B. Prancūzai apie p.Šimonies kūrinių paroda. // Lietuva, 1927, balandžio 20
 • K.Šimonio paveikslų paroda Klaipėdoje. // Rytas, liepos 16
 • H.Kairiūkštytė-Jacinienė. K.Šimonio ir S.Varašiaus kūrinių paroda (1927.X.20). // Lietuvos žinios, 1927, gruodžio 13
 • J.K. Dailininko Šimonio paroda Paryžiuje. // Židinys, 1927, Nr. 3
 • V.Didžiokas. K.Šimonies ir S.Varašiaus darbų paroda. // Lietuvis, 1927, gruodžio 10
 • V.Bičiūnas. K.Šimonies ir S.Varašiaus paroda. // Lietuva, 1927, lapkričio 20
 • Agė. Šimonis Paryžiuje. // Lietuvos žinios, 1927, kovo 2
 • Vydūnas. Kazio Šimonio menas. // Lietuva, 1927 rugpjūčio 30
 • „Likimo keliais”. // Lietuvos žinios, 1929, vasario 19
 • A.Jakštas. Lietuvių meno apžvalgos paroda, in.: Jakštas A. Meno kūrybos problemos. Kaunas, 1931
 • A.Valeška. Valstybės teatro dekoracijų eskizų apžvalginė paroda. // Naujoji romuva, 1933, Nr. 109
 • T.Vaišnora. Lietuvių meno apžvalginės parodos proga. // Literatūros naujienos, 1935, Nr. 15
 • V.K. Latviai apie mūsų tapybą ir grafiką. // Lietuvos aidas, 1936, sausio 18
 • J.Grinius. Lietuvių meno apžvalginės parodos proga. // Literatūros naujienos, 1935, Nr. 15
 • A.G. Žmogus, daug dirbantis ir mažai kalbantis. // Lietuvos aidas, 1937, rugpjūčio 14
 • K.Šimonis, in: Vollmer H. Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler des XX Jahrbunderts. Bd. 4. Leipzig, 1958
 • Jubiliejinė Kazio Šimonio paroda. Kaunas,1958. // Literatūros ir meno metraštis, 1959
 • E.Pranckūnas. Ne vien gyvenimo nuotrupos. // Literatūra ir menas, 1960, kovo 19
 • A.Dūda. K. Šimoniui septyniasdešimt penkeri. // Pergalė, 1962, Nr. 8
 • K. Šimonis, in.: Literatūros ir meno metraštis, 1962; 1968
 • L.Gira. Nauja dramos premjera, in.: Gira L. Raštai. V., 1963, t. V, p. 337-340
 • D.Kadžiulytė. Kazys Šimonis. // Tiesa, 1967 rugpjūčio 25
 • P.Palionis. Teptuko ir plunksnos poetas. // Vakarinės naujienos, 1967, rugpjūčio 26
 • L.Tapinas. K. Šimoniui -80 metų. // Švyturys ,1967, Nr. 15
 • N.Logminienė. Šviesūs skambūs paveikslai. // 1967, rugpjūčio 24
 • E.Pranckūnas. 80 metų dailininkui K.Šimoniui. // Literatūra ir menas, 1967, rugpjūčio 26
 • Abramavičius K. Jo kūriniuose pasaulio grožis. // Gimtasis kraštas, 1968, vasario 29
 • K.Abramavičius. K.Šimonio parodą aplankius. // Kultūros barai, 1968, Nr. 4
 • G.Nežnovas. Nenuilstantis grožio kūrėjas. // Tiesa, 1968, kovo 30
 • V.Uloza. Fantazijos ir spalvų pasaulyje. // Vakarinės naujienos, 1968, kovo 1
 • K.Šimonis. Žiedų taku. // Tarybinis mokytojas. 1970, gegužės 22
 • P.Galaunė. Dailės ir kultūros baruose. Vilnius, 1970
 • J.Vienožinskis. Straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai. Vilnius, 1970
 • I.Korsakaitė. Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius, 1970
 • G.Nežnovas. Visuomenės meno funkcijos ir dabartis. Vilnius, 1970
 • K.Abramavičius. Pasakų senelis. // Literatūra ir menas, 1971, balandžio 3
 • A.Gedminas. J.Galkus. Lietuvos plakatas. Vilnius, 1971, p. 176
 • I.Eigelienė. Kazio Šimonio gyvenimo ir kūrybos bibliografija (diplominis darbas, vadovas V.Žukas). – Kaunas, 1972
 • R.Neimantas. Gyvenimo poema. // Vakarinės naujienos, 1972, rugpjūčio 25
 • L.Žėruolytė. Saulėta tapyba. // Tiesa, 1972, gruodžio 13
 • K.Kairiūkštytė-Galaunienė. Svajonių pasaulio tapytojas. // Literatūra ir menas, 1972, gruodžio 9
 • L.Ramanauskaitė. Žmogus, padovanojęs pasaką kitiems. // Pergalė, 1973, Nr. 2
 • B.Motuza. Dailės veteranas. // Komjaunimo tiesa, 1976, rugpjūčio 25
 • K.Čerbulėnas. Šviesių vizijų pasaulyje. // Literatūra ir menas, 1977, rugsėjo 24
 • P.Valatka. Sklidinas šviesos. Kaziui Šimoniui-90. // Kauno tiesa , 1977, rugpjūčio 21
 • Kazys Šimonis. // Literatūra ir menas, 1978, birželio 10
 • V.Žukas. K.Šimonis – bibliofilas, in.: Naujos knygos , 1978 , Nr. 1
 • D.Jedzinskienė. Kazys Šimonis. Vilnius, 1986
 • J.Umbrasas, E. Kunčiuvienė. Lietuvių dailininkų organizacijos 1900-1940. Vilnius, 1980
 • I.Korsakaitė. Kazio Šimonio grafika, in.: XX a. Lietuvių dailės istorija. Vilnius, 1982, t. I.
 • K.Šimonio korespondentų laiškai. // Vilnius, Lietuvos TSR centrinis valstybinis literatūros ir meno archyvas. Byla F. 197, apl. 1
 • A.Valiuškevičiūtė. Kazys Šimonis, in.: XX a. lietuvių dailės istorija. – Vilnius, 1982, t. 1
 • T.Vaičiūnienė. Gėlės žiede įžiūrėjo stebuklą. // Literatūra ir menas, 1984, sausio 14
 • V.Jankauskas. Be jo būtume skurdesni. // 1987, rugpjūčio 15
 • L.Peleckis. Saulėti paveikslai. // Tiesa, 1987, rugpjūčio 23
 • D.Danytė-Varnauskienė. Tokį pažinojau Šimonį. // Kauno tiesa, 1987, rugpjūčio 23
 • A.Petronis. Gyvas žmonių širdyse. // Raudonoji vėliava, 1987, rugpjūčio 25
 • A.Petronis. Saulės spalvų burtininkas. // Tarybinė Klaipėda, 1987, rugpjūčio 25
 • A.Barisaitė. Ant kalno viršūnės rūmai saulėti. // Kauno tiesa, 1987, rugsėjo 20
 • D.Jedzinskienė. Jis atėjo iš girių žaliųjų. // Švyturys, 1987
 • D.Jedzinskienė. Liaudiškas lyrizmas-kūrybos versmė. // 1987
 • V.Gustaitytė. Kazio Šimonio palikimo testamentas mums visiems. // Kauno laikas, 1993, rugpjūčio 25
 • Kazį Šimonį prisimenant. // Kauno tiesa, 1997, rugpjūčio 23
 • P Katinas. Lietuvių dailės romantikas. / /Kauno diena, 1997, rugsėjo 3
 • E.Buivydaitė. Susitikimai po stikliniu stogu. // Literatūra ir menas, 1997, rugpjūčio 30
 • A.Jablonskienė. Kūryba-ir džiaugsmas ir vargas. // Respublika, 1997, spalio 18
 • Primityvumas mene. // Vilnius, 1999
 • A.Jablonskienė. Kazio Šimonio fantazijų pasaulis. // Respublika, 2007, vasario 28